Algemene Voorwaarden The Bullion House B.V.

  1. The Bullion House

The Bullion House is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Bullion House B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66316669. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen TBH.

Het in deze algemene voorwaarden genoemde handelsplatform is de website van The Bullion House te vinden onder www.thebullionhouse.nl. TBH werkt als verbonden bemiddelaar van beleggingsobjecten onder de AFM Vergunning van Doijer & Kalff Holding BV (hierna te noemen D+K).

TBH werkt voor de opslag van de edelmetalen samen met De Nederlandse Kluis B.V. (hierna te nemen DNK).

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen). De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant zich bedient, wordt door TBH uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en geldt voor alle klanten, hierna genoemd als tradeaccounthouder(s), met een trade account bij TBH in Nederland, België en andere landen.

  1. Dienstverlening

De dienstverlening van TBH richt zich op de handel in edelmetaal, opslag van edelmetalen, evenals bijbehorende diensten. TBH heeft het recht kosten en of vergoedingen bij tradeaccounthouders in rekening te brengen voor de geleverde diensten. De tarieven van de dienstverlening zijn te vinden op de website van TBH.

Tradeaccounthouders van TBH dienen zelf na te gaan of een belegging in edelmetaal passend is. TBH versrtekt geen (beleggings)adviezen over beleggen in edelmetaal of andere assets. Voor advies kunt u het beste een beleggingsadviseur raadplegen. TBH draagt in geen enkele vorm verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen omtrent beleggingen van tradeaccounthouders.

Opvattingen op basis van gepubliceerde artikelen of nieuwsberichten zijn puur informatief. De vrijblijvende informatie mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere financiële dienst.

  1. Trade Account

Om werkelijk te kunnen handelen via een trade account dient eerst een trade account bij TBH geopend te worden. De kosten van een trade account staan vermeld op de website wanneer u een trade account opent. Documenten zoals een kopie legitimatiebewijs dient de trade account houder aan te leveren aan TBH. Zakelijke tradeaccounthouders dienen een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen bij TBH.

TBH is gerechtigd, en wordt voor zover nodig hierbij (door middel van het accepteren van deze Algemene Voorwaarden) door de tradeaccounthouder gemachtigd, om alles te doen wat in redelijkheid nodig is om de door de tradeaccounthouder verstrekte gegevens en identiteit te verifiëren.

De kosten van trade account zal per jaar worden geïncasseerd door TBH van het opgegeven rekeningnummer in het trade account. De incasso zal plaatsvinden rond de 25ste van de maand die volgt na de maand waarin het trade account is geopend. Het actuele tarief van een trade  account is €90 per jaar.  Opzegging van het trade account dient schriftelijk te worden ingediend bij TBH. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum van het trade account binnen te zijn.

Wanneer incasso niet mogelijk is door bijvoorbeeld saldo tekort of andere redenen dan is TBH bevoegd om uw positie of een deel ervan te verkopen waardoor de kosten van het trade account kunnen worden ingehouden. De verkoop zal tegen de dan geldende terugkoopprijzen, zoals bekend op de website van TBH, plaatsvinden. Het dan nog eventueel openstaande bedrag zal op de tradeaccounthouder worden verhaald.

De tradeaccounthouder dient de gegevens in het trade account direct na het openen nauwgezet te controleren en eventuele onjuistheden aan TBH te melden. Wanneer de tradeaccounthouder eventuele onjuistheden niet meldt dan zijn de mogelijk schades, risico’s en gevolgen hiervan voor rekening van de tradeaccounthouder.

In een dergelijke situatie is TBH gerechtigd het trade account direct te sluiten. De posities zullen worden verkocht tegen de dan geldende terugkoopprijzen. Wijzigingen ter correctie in de gegevens dient de tradeaccounthouder tijdig (binnen 2 wekdagen) door te geven aan TBH.

TBH dient conform wetgeving diverse informatie van tradeaccounthouders vast te leggen. Tevens is er een bewaarplicht voor een bepaalde periode van toepassing. Tradeaccounthouders geven TBH toestemming door het aanvaarden van de algemene voorwaarden.

De gegevens worden door TBH alleen gebruikt voor de bedrijfsvoering van TBH. Een uitzondering hierop is van toepassing wanneer de wet, een bevoegde autoriteit of gerechtelijke uitspraak anders bepalen.

Aan- en verkoop orders door tradeaccounthouders worden bevestigd per email. Tradeaccounthouders dienen direct de gegevens van een order te controleren op juistheid. Eventuele onjuistheden of afwijkingen dienen door de tradeaccounthouder direct te worden gemeld bij TBH.

Volledig opgegeven aan- of verkooporders kunnen niet meer worden teruggedraaid of herroepen. De opdracht die in behandeling is of is gerealiseerd, kan niet door de tradeaccounthouder worden herroepen met een beroep op wettelijke bepalingen inzake bedenktijd bij een koop op afstand, omdat de opdracht betrekking heeft op zaken waarvan de prijs onderhevig is aan fluctuaties op de financiële markten.

Meldingen over foutieve orders of onregelmatigheden in de orders dienen te worden gemaild naar info@thebullionhouse.nl en vervolgens per telefoon op 010 – 254 0086 aan TBH te worden gemeld. Wanneer een tradeaccounthouder een hierboven bedoelde tekortkoming niet binnen 2 uur na de order meldt dan komt de eventuele schade voor rekening van de tradeaccounthouder.

Er gelden zogenaamde openingstijden om te kunnen aan- en verkopen. Op maandag tot en met vrijdag is dat mogelijk tussen 9.00 en 18.00 uur. Op feestdagen is het niet mogelijk om orders uit te voeren. TBH is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het trade account.

De handelingen (aan- en verkopen) van de tradeaccounthouder vallen onder de verantwoordelijkheid van tradeaccounthouder. TBH geeft geen beleggingsadviezen en de tradeaccounthouder dient zich te beseffen dat alle handelingen voor risico van de tradeaccounthouder zijn. TBH wordt volledig gevrijwaard van alle risico’s omtrent de handelingen van tradeaccounthouders.

Tradeaccounthouders dienen zorgvuldig af te wegen of een belegging in goud of zilver voor hun geschikt is op basis van ervaring, risicobereidheid, beleggingshorizon, financiële positie en andere omstandigheden zoals wisselkoersrisico.

TBH is gerechtigd alle verplichtingen die voortkomen uit enige overeenkomst met de tradeaccounthouder op te schorten dan wel te doen laten vervallen indien er sprake is van overmacht. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld  waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden.  Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen.

  1. Veiligheid

Tradeaccounthouders hebben bij het aanmaken van hun trade account een unieke gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Tradeaccounthouders zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van het trade account. Tradeaccounthouders dienen ervoor te zorgen dat de inloggegevens niet op de PC, tablet, smartphone of andere middelen worden opgeslagen of onthouden.

Verzoeken via de email of telefoon om inloggegevens vrij te geven dienen te worden genegeerd. Mocht u toch benaderd worden voor een dergelijk verzoek neem dan telefonisch contact op met TBH. TBH is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen wanneer derden toegang hebben gekregen tot uw trade account.

TBH zal conform de wet genoodzaakt zijn om informatie over de gegevens van het trade account op te slaan. Deze informatie zal conform de wettelijke termijn bewaard worden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u hiermee akkoord.

  1. Betalingen en Uitbetalingen

Betalingen van aankoop orders vanuit het trade account verlopen via Ideal voor de Nederlandse markt en via Bancontact voor betalingen tot €1500,- voor de Belgische markt. Betalingen boven de €1500 kunnen door tradeaccounthouders uit België via handmatige overschrijving worden voldaan. Voorwaarde is dat deze handmatige overschrijving direct gedaan dient te worden. Betalingen via Bancontact kennen een opslag van 2% in verband met extra te maken kosten voor de betaling. De gebruikte rekening voor deze betaling is tevens de rekening (hierna te noemen tegenrekening) die TBH gebruikt voor uitbetalingen wanneer er een verkooporder wordt uitgevoerd. De rekening dient op naam te staan van de tradeaccounthouder, een IBAN rekening te zijn en dient bij een erkende bankinstelling te lopen. Bij het invullen van de velden om een trade account te openen dient de tradeaccounthouder tevens dit specifieke bankrekening nummer in te vullen.

Wanneer de rekening, en daarmee tevens de tegenrekening, niet conform de hierboven gestelde tenaamstelling is geopend en/of betaald dan kan uw trade account worden geblokkeerd en zal gestart worden met een onderzoek.

Voor het wijzigen van een tegenrekening / IBAN-nummer geldt een aparte procedure. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van TBH. Wanneer een tradeaccounthouder via het trade account een aankooporder heeft uitgevoerd kan TBH een verzoek in dienen voor meer informatie. De tradeaccounthouder zal direct gehoor geven aan verzoeken voor extra informatie door TBH.

Wanneer de tradeaccounthouder een verkooporder uitvoert dan zal TBH zo spoedig mogelijk de order uitvoeren en het geld terug storten op de tegenrekening van de tradeaccounthouder. Betaling door TBH zal uiterlijk binnen 5 werkdagen worden gedaan. Wanneer TBH een promotieactie heeft, zoals een gratis gram goud in het trade account, dan zal er eerst verrekening plaatvinden met het tarief van het trade account wanneer deze nog niet is geïncasseerd. In uw account onder order overzicht zal de status naar “terugbetaald” worden gezet wanneer het bedrag is over gemaakt.

  1. Prijzen en Kosten

De aankoop- en terugkoopprijzen van fysiek goud en zilver staan op de website van TBH vermeld. Voor goud geldt een aankoopprijs van 0,7% boven de spotprijs (laatprijs). Voor zilver geldt een aankoopprijs van 4% boven spotprijs (laatprijs). In de getoonde aan- of verkoopprijzen op de website van TBH zijn de hierboven genoemde opslagen verwerkt.

De terugkoopprijs voor goud is 1% onder spotprijs (biedprijs). Voor zilver geldt een terugkoopprijs die is gebaseerd op 4% onder spotprijs (biedprijs). Tradeaccounthouders dienen zich te beseffen dat er een verschil is tussen de aankoopprijs en de vaste terugkoopprijs door TBH. Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden accepteren de tradeaccounthouders deze zogenaamde spread of verschil. De getoonde terugkoopprijzen in het trade account van TBH zijn de hierboven genoemde opslagen verwerkt.

TBH werkt met bied- en laatprijzen. De aankoop- of verkoopprijzen worden gebaseerd op de laatprijs (ook wel ask prijs genoemd). De terugkoopprijzen worden gebaseerd op de biedprijs (ook wel bid prijs genoemd).

Wanneer een tradeaccounthouder een verkooporder (positie verkopen) invoert dan wordt de order, wanneer de order is ingegeven en akkoord is gegaan met het bedrag en de voorwaarden, voor de dan getoonde prijs uitgevoerd. Het terugdraaien van de order is niet meer mogelijk.

De kosten van het trade account worden jaarlijks geïncasseerd van de tegenrekening en worden jaarlijks geïndexeerd volgens consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Planbureau. Indexatie vindt plaats op basis van de jaar-op-jaar methode met als uitgangspunt 2015 = 100.

Posities (aankopen van goud en of zilver) van de tradeaccounthouders worden opgeslagen door de businesspartner van TBH, De Nederlandse Kluis (hierna te noemen DNK). De posities zijn volledig verzekerd via DNK. Per kwartaal zullen de kosten van opslag door TBH worden geïncasseerd van de tegenrekening van de tradeaccounthouder.

De kosten voor de beveiligde en verzekerde opslag bedragen 0,6% over de vervangingswaarde van goud en 0,8% over de vervangingswaarde van zilver per jaar of per kwartaal 0,15% voor goud en 0,20% voor zilver. De percentages zijn op jaarbasis, te verrekenen op dagbasis per einde van de dag (0,06/365 maal waarde Londen FIX voor goud en 0,08/365 maal waarde Londen FIX voor zilver).

Uitlevering posities is mogelijk. Hiervoor geldt een aparte procedure waarbij afhankelijk van de hoeveelheid goud of zilver de kosten van uitlevering bepalen. Voor de uitlevering van goud tot 50 gram geldt een eenmalige handelingsfee van €50 en de procentuele opslagfee zoals hierna is beschreven. De uitlevering van goud vanaf 50 gram kent alleen een procentuele opslagfee. Voor zilver  geldt een minimum van 10 kilogram. De kosten of opslagfee voor de uitlevering van goud bedragen 3% op de spotprijs van goud. Voor zilver geldt een opslag van 25%, 21% BTW en 4% opslag voor uitlevering, op spotprijs. Neem hiervoor contact op met een van de medewerkers van TBH.

Fouten in het systeem mogen noch voor de tradeaccounthouder als voor TBH resulteren in een voordeel voor een der partijen. Wanneer er zich een fout voordoet, gaan zowel de tradeaccounthouder als TBH er mee akkoord dat de order dusdanig wordt aangepast waardoor de order wordt uitgevoerd zoals deze was bedoeld.

  1. Het product Goud en Zilver

TBH koopt het goud en/of zilver aan voor haar tradeaccounthouders bij professionele marktpartijen. Het product goud zal minimaal 99,5% aan zuiverheid hebben. Voor het product zilver geldt een minimale zuiverheid van 99,9%. De vorm van het product goud kan variëren van goudbaar of granulaat. Granulaat zal veelal worden gebruikt voor kleine posities.

Het product goud wordt per 10 gram verkocht en het product zilver per kilo. Wanneer de tradeaccounthouder 10 gram goud koopt dan zal de positie bestaan uit 10 gram 100% zuiver goud. Dit betekent dat de positie kan bestaan uit 10,050251 gram met een zuiverheid van 99,5%. Voor zilver geldt hetzelfde uitgangspunt.

Alle aankopen van posities door tradeaccounthouders worden door TBH of gelieerde ondernemingen fysiek ingekocht en op naam van de tradeaccounthouder opgeslagen. Op basis van unieke ordernummers worden de posities van tradeaccounthouders opgeslagen in het (douane)depot van DNK te Hilversum.

  1. Eigendom

Het goud en zilver van tradeaccounthouders is eigendom van de tradeaccounthouders. Wanneer posities in goud en of zilver worden verkocht via het trade account dan is TBH gerechtigd de positie door te verkopen aan andere tradeaccounthouders. In het depot zal dan opnieuw de positie in goud en of zilver op naam van de kopende tradeaccounthouder worden gezet.

De posities van de tradeaccounthouders zijn gescheiden van elkaar. Het is dus uitgesloten dat bijvoorbeeld 2 tradeaccounthouders gezamenlijk 1 goud- of zilver baar in bezit hebben.

Jaarlijks zal een onafhankelijke en deskundige auditor de posities van klanten toetsen op hoeveelheid en zuiverheid. De resultaten van de audit wordt naar de tradeaccounthouders verzonden.

Bij een faillissement van TBH, D+K of DNK blijven de posities in goud en of zilver eigendom van de tradeaccounthouders. Wanneer D+K en of DNK failliet gaan is TBH gerechtigd om tegen dezelfde voorwaarden een vervangende partij(en) aan te stellen. Tradeaccounthouders zullen hierover direct worden geïnformeerd. Wanneer er geen passende vervangende partners worden gevonden dan dienen de posities van de tradeaccounthouders te worden verkocht. De aan te houden termijn hiervoor is 4 weken.

De posities van de tradeaccounthouders zijn inzichtelijk via de trade accounts en opvraagbaar bij TBH ter verificatie. TBH zal geen posities van de tradeaccounthouders verpanden, uitlenen of in enige andere wijze vermarkten totdat de tradeaccounthouder zijn/haar positie verkoopt.

Op de rechtsverhouding tussen TBH, D+K en DNK zijn de onderlinge afspraken tussen de drie partijen van toepassing. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een contract tussen de partijen. Voor de opslag zijn tevens de voorwaarden van DNK van toepassing. De verzekering van de opgeslagen posities van tradeaccounthouders vallen onder verantwoordelijkheid van DNK. De posities zijn 100% verzekerd tegen diefstal en schade.